PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473 jakožto správce osobních údajů registrovaných účastníků (dále jako „Správce“) zpracovává osobní údaje registrovaného účastníka pro účely jeho účasti v programu UGO Očistný půst (tj. pro účely plnění smlouvy) a dále z důvodu oprávněných zájmů Správce pro účely přímého marketingu zasíláním obchodních sdělení (e-mail) prostřednictvím elektronických prostředků) a ochrany základních či jiných práv Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Pro zpracování osobních údajů k uvedeným účelům se souhlas registrovaného účastníka nevyžaduje. Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v programu UGO Očistný půst. Doba zpracování osobních údajů nepřesáhne 10 let po ukončení smluvního vztahu se Správcem. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání registrovaným účastníkem. Správce se zavazuje vhodným způsobem zabezpečit zpracování osobních údajů registrovaných účastníků v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Registrovaný účastník má následující práva:

 • a) na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;
 • b) vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • c) podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz;
 • d) kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna, je-li pro zpracování osobních údajů souhlas vyžadován;
 • e) získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 • f) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má registrovaný účastník právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • g) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také „právo být zapomenut“), popřípadě omezil zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, anebo odvolá-li subjekt údajů souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • h) na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může registrovaný účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 • i) kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanovených GDPR. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • j) kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud registrovaný účastník tuto námitku vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • k) nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Registrovaný účastník je oprávněn zasílání obchodních sdělení na jeho e-mail ukončit taktéž způsobem (kliknutím na odkaz) uvedeným v každém obchodním sdělení.